Ray Guns
STINGRAY GUN
3,874 triangles
2048 x 2048 albedo, roughness, metallic textures
ATOM RAY GUN
5,580 triangles
2048 x 2048 albedo, roughness, metallic textures